Услуги

Профил

“АВД 44 инженеринг” е основана през 2002 година в град Варна. Същата разполага със специалисти чрез които извършва широка гама от услуги на фирми и частни лица в сферата на прединвестиционни проучвания,проектиране и инвеститорски контрол при реализираве инвестиционните намерения на своите клиенти.
“АВД 44 инженеринг” реализира предложените от нея услуги в областите :

1.Вилни и жилищни сгради.
2.Бизнес сгради и хотели.
3.Ладшафна архитектура и благоустройство.
4.Инфраструктура.

Основни услуги

1.Прединвестиционни проучвания :

а/осигуряване актуална скица и виза за проектиране от съответните общински органи.
б/осигуряване изходни данни и предварителни договори с експотационните дружества.
в/предпроектни проучвания – тахиметрична снимка и геоложки доклад.

2.Комплексно проектиране по части на инвестиционния проект:

а/ част”Архитектурна”
б/ част”Конструктивна”
в/ част”ВК”-вътрешни инсталации и площадкови мрежи.
г/ част”ЕЛ”-вътрешни инсталации и площадкови мрежи.
д/ част”ОВК”-вътрешни инсталации и енергийна ефективност.
е/ част”Вертикална планировка и благоустройство”.
ж/ част “ПБЗ” и “ПБ”.

3.Подготовка строително изпълнение:

а/съгласуване на инвестиционния проект с експотационните дружества.
б/провеждане процедури до издаване разрешение за строеж от съответните общински органи.
в/подготовка тръжна/конкусна документация и провеждане търг/конкус за определяне на изпълнител.
г/съдействие при подготовка и сключване на договор за изпълнение.

4.Инвеститорски контрол в процеса на строителното изпълнение:

а/съдействие при изпълнение задълженията на Клиента по смисъла на чл.157,158 и 159 от ЗУТ.
б/коордениране работата на инженерните специалности изпълняващи авторски надзор.
в/текущ контрол в процеса на изпълнение на строително-монтажните работи по части на инвестиционния проект по отношение спазване изискванията на ПИПСМР, Наредба 2 и Наредба 3 към ЗУТ.
г/приемане на завършените етапи по части на инвестиционния проект като качество и количество.
д/проверка на представените актове за разплащане на реално изпълнените строително монтажни работи по части на инвестиционния проект съобразно сключените от Клиента договори за изпълнение.
е/изготвяне акт 15 и подготовка техническа документация за издаване Разрешение за ползване от съответната общинска администрация.